Committees

Advisory Committee

Young-Hoon Song (KIMM, Korea)

Hyun-Ha Kim (AIST, Japan)

Tomohiro Nozaki (Tokyo Inst. of Tech., Japan)

Keping Yan (Zhejiang Univ., China)

Advisory Committee

Jung-Ho Hwang (Yonsei Univ., Korea)

Akira Mizuno (Toyohashi Univ. of Tech., Japan)

Jie Li (Dalian Univ., China)

Tao Shao (Inst. of Elec. Eng., CAS, China)

Local Organizing Committee

Seongkyun Im (Korea Univ., Korea)

Young Sun Mok (Jeju Nat'l Univ., Korea)

Moonsoo Park (Sungkyunkwan Univ., Korea)

Woo Seok Kang (KIMM, Korea)

You-Na Kim (KIMM, Korea)

Advisory Committee

Oi Lun Li (Pusan Nat'l Univ., Korea)

Jeong Park (Pukyong Nat'l Univ., Korea)

Dae Hoon Lee (KIMM, Korea)

Hongjae Kang (KIMM, Korea)

Hyeong-U Kim (KIMM, Korea)